Co2 Prestatieladder

Van der Wal houdt zich niet alleen bezig met het uitvoeren van sloop- en saneringswerkzaamheden, maar is ook druk bezig om deze werkzaamheden C02 vriendelijk uit te voeren. Daarom houden wij ons ook bezig met de Co2 prestatieladder

Een belangrijk aspect om onze doelstellingen uit onze beleidsverklaring te behalen ten aanzien van duurzaam ondernemen, betreft ons CO2-reductiebeleid. Om dit kracht bij te zetten, beschikken wij over het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (trede III).

Het CO2-reductiebeleid is van toepassing op vd Wal Holding b.v. met inbegrip van de werkmaatschappijen Sloop , Recycling & Asbestsanering  b.v. Dit vormt dan ook de ‘organisatorische grens’ zoals benoemd in §6.3 van de CO2-prestatieladder.

Bij het vaststellen van de CO2-emissie zijn de volgende onderdelen meegenomen:

  • Vd Wal  Holding b.v. met vestigingslocatie Joure 
     

Inzicht
Met behulp van de in kaart gebrachte energiestromen bepaalt van der Wal haar emissie-inventaris voor directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2). Hierbij geldt het jaar 2021 als referentiejaar. Hiervoor worden de energiestromen vermenigvuldigd met de door het SKAO verstrekte conversiefactoren met als uitkomst de emissie in tonnen CO2 per energiestroom. Deze energiestromen kunnen worden onderverdeeld in verschillende emissiebronnen.

Reductie
De ambitie om de emissie die gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten van der Wal Holding Groep (scope 1, en 2) te reduceren, is verwoord in de beleidsverklaring van holding. Deze verklaring heeft het aantoonbare commitment van de betrokken directies.

In de huidige certificeringsperiode is de doelstelling ruimschoots behaald. De reductie ten opzichte van het basisjaar (2021) als het gaat om scope 1 en scope 2. De keuzes die door de directie zijn gemaakt werpen hun vruchten af.

Voor de komende certificatieperiode wordt gestreefd naar een reductie ten opzichte van het basisjaar van 5% voor scope 1 en 2. Voor scope 3 het in kaart brengen van de vermeende reductie door het aanbieden van granulaat  in de buurt van de afnemers.

Transparantie
Om de betrokkenheid van ons personeel, onze klanten en leveranciers alsmede de overige stakeholders op een hoog niveau te houden, wordt er structureel naar deze doelgroepen gecommuniceerd. De onderliggende documenten zijn voor een ieder continu beschikbaar en door middel van het intranet, het internet en digitale nieuwsbrieven worden belangrijke aspecten betreffende de uitvoering van ons CO2-beleid gecommuniceerd.

Deze documenten zijn te downloaden op onderhavige website en zijn tevens te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers 

Daarnaast stellen wij op deze site een (digitale) brievenbus ter beschikking waar de eerdergenoemde doelgroepen ideeën kunnen aandragen om ons beleid nog meer kracht bij te zetten. De binnengekomen ideeën worden besproken in het KAM-overleg.

 

Beleid en doelstellingen op gebied van CO2-emissie.
De ambitie om de emissie die gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten Van der Wal BV te reduceren is verwoord in de beleidsverklaring van het managementsysteem. Deze verklaring heeft het aantoonbare commitment van de directie Van der Wal BV

Doelstellingen
Ons emissiereductiebeleid is gericht op het inzichtelijk maken van de emissies van onze bedrijfsactiviteiten, en deze te registreren, monitoren en beperken. Dit gebeurt door het opstellen van reductiedoelstellingen waarin wij stellen het energiegebruik te reduceren, ten opzichte van het basisjaar.

Van der Wal BV heeft eind 2021 als reductiedoelstelling vastgesteld om in een periode van 3 jaar (per eind 2024) haar CO2-emissie FTE met 5% te reduceren ten opzichte van basisjaar 2021 ( gebaseerd op de statistieken uit het transport naar gebaseerd op het nieuwe rijden Naar aanleiding van de emissieberekening over 2021 is ervoor gekozen een andere globale maat te hanteren.

De emissie per projectduur en per FTE lijken namelijk een beter beeld te geven van de reductie. De doestelling is daarom aan een referentiejaar gekoppeld. De nieuwe doelstelling is om per eind 2022 een reductie te realiseren van 5 % kg CO2 per projectduur ten opzichte van 2021. De directie besluit in Q1 2023 over eventuele nieuwe doelstellingen.
 

Footprint
CO2 Footprint basisjaar 2021- en het jaar 2022.

 

Het blijkt dat de CO2 uitstoot van de bedrijfslocatie kleiner is dan 500 ton, en uit de productie kleiner dan 2000 ton.
We kunnen vaststellen dat onze organisatie moet worden geclassificeerd als een kleine organisatie.
 

CO2-emissie en projecten
Vd Wal Holding b.v. heeft instrumenten ontwikkeld om per project in kaart te brengen welke reductiemaatregelen mogelijk zijn. De werkwijze omvat niet alleen een voorcalculatie van de emissie, maar verschaft ook inzage in zowel de mogelijke als de gerealiseerde besparingen in het project.

Initiatieven CO2-reductie
Vd Wal Holding b.v. is met haar werkmaatschappijen. actief betrokken bij initiatieven op het gebied van energiebesparing en emissiereductie. Naast passieve deelnames in de vorm van lidmaatschappen van branchepartijen wordt actief deelgenomen aan:

Omschrijving

Organisator 

Rol

Beton Kenniscentrum

Bouwcirculair

Deelnemer

     

 

Informatie
Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u terecht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Voor opmerkingen, vragen en/of ideeën over de CO2-prestatieladder kunt u contact opnemen met onze KAM-coördinator.

 

Deelnemers CO2 prestatieladder
Vrijblijvend contact

Benieuwd hoe we u hiermee van dienst kunnen zijn?

 Bel 0513 416 600 en vraag naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact opnemen