Co2 Prestatieladder

Van der Wal houdt zich niet alleen bezig met het uitvoeren van sloop- en saneringswerkzaamheden, maar is ook druk bezig om deze werkzaamheden C02 vriendelijk uit te voeren. Daarom houden wij ons ook bezig met de Co2 prestatieladder

Een belangrijk aspect om onze doelstellingen uit onze beleidsverklaring te behalen ten aanzien van duurzaam ondernemen, betreft ons CO2-reductiebeleid. Om dit kracht bij te zetten, beschikken wij over het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder (trede V).

Het CO2-reductiebeleid is van toepassing op vd Wal Holding b.v. met inbegrip van de werkmaatschappijen Sloop , Recycling & Asbestsanering  b.v. Dit vormt dan ook de ‘organisatorische grens’ zoals benoemd in §6.3 van de CO2-prestatieladder.

Bij het vaststellen van de CO2-emissie zijn de volgende onderdelen meegenomen:

  • Vd Wal  Holding b.v. met vestigingslocatie Joure 

Inzicht

Met behulp van de in kaart gebrachte energiestromen bepaalt van der Wal haar emissie-inventaris voor directe emissies (scope 1) en indirecte emissies (scope 2). Hierbij geldt het jaar 2021 als referentiejaar. Hiervoor worden de energiestromen vermenigvuldigd met de door het SKAO verstrekte conversiefactoren met als uitkomst de emissie in tonnen CO2 per energiestroom. Deze energiestromen kunnen worden onderverdeeld in verschillende emissiebronnen.

Reductie

De ambitie om de emissie die gepaard gaat met de bedrijfsactiviteiten van der Wal Holding Groep (scope 1, en 2) te reduceren, is verwoord in de beleidsverklaring van holding. Deze verklaring heeft het aantoonbare commitment van de betrokken directies.

In de huidige certificeringsperiode is de doelstelling ruimschoots behaald. De reductie ten opzichte van het basisjaar (2021) als het gaat om scope 1 en scope 2 .De keuzes die door de directie zijn gemaakt werpen hun vruchten af.

Voor de komende certificatieperiode wordt gestreefd naar een reductie ten opzichte van het basisjaar van 5% voor scope 1 en 2. Voor scope 3 het in kaart brengen van de vermeende reductie door het aanbieden van granulaat  in de buurt van de afnemers .

Transparantie

Om de betrokkenheid van ons personeel, onze klanten en leveranciers alsmede de overige stakeholders op een hoog niveau te houden, wordt er structureel naar deze doelgroepen gecommuniceerd. De onderliggende documenten zijn voor een ieder continu beschikbaar en door middel van het intranet, het internet en digitale nieuwsbrieven worden belangrijke aspecten betreffende de uitvoering van ons CO2-beleid gecommuniceerd.

Deze documenten zijn te downloaden op onderhavige website en zijn tevens te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), www.skao.nl.

Daarnaast stellen wij op deze site een (digitale) brievenbus ter beschikking waar de eerdergenoemde doelgroepen ideeën kunnen aandragen om ons beleid nog meer kracht bij te zetten. De binnengekomen ideeën worden besproken in het KAM-overleg.

CO2-emissie en projecten

Vd Wal Holding b.v. heeft instrumenten ontwikkeld om per project in kaart te brengen welke reductiemaatregelen mogelijk zijn. De werkwijze omvat niet alleen een voorcalculatie van de emissie, maar verschaft ook inzage in zowel de mogelijke als de gerealiseerde besparingen in het project.

Initiatieven CO2-reductie

Vd Wal Holding b.v. is met haar werkmaatschappijen. actief betrokken bij initiatieven op het gebied van energiebesparing en emissiereductie. Naast passieve deelnames in de vorm van lidmaatschappen van branchepartijen wordt actief deelgenomen aan:

Omschrijving

Organisator 

Rol

Beton Kenniscentrum

Bouwcirculair

Deelnemer

 

 

 

Informatie

Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u terecht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Voor opmerkingen, vragen en/of ideeën over de CO2-prestatieladder kunt u contact opnemen met onze KAM-coördinator.

 

Vrijblijvend contact

Benieuwd hoe we u hiermee van dienst kunnen zijn?

 Bel 0513 416 600 en vraag naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact opnemen